Máxima over Méér Muziek in de Klas: “De helft van alle scholen en álle pabo’s bereikt!

De ondertekening tussen basisscholen en culturele partners, waarbij 9.000 kinderen betrokken worden, gebeurde woensdag op Hogeschool De Kempel in Helmond, met hulp van koningin Máxima. Het werd een muzikaal akkoord waarbij de Koningin de gongslag deed. Máxima vertelde trots wat er in de afgelopen jaren is bereikt: “Voorlopig hebben we een half miljoen kinderen en de helft van alle scholen bereikt, en álle pabo’s. Dus we hopen dat alle docenten in de toekomst muziekles kunnen geven aan kinderen.” Door muziekonderwijs per regio te verduurzamen streeft Méér Muziek in de Klas ernaar dat alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland in 2020 structureel muziekonderwijs krijgen.

De pabo die woensdag werd bezocht heeft een voorbeeldfunctie voor muziekonderwijs op basisscholen. Sinds drie jaar profileren ze zich sterk op het gebied van muziekonderwijs. Alle studenten volgen langdurige trainingen op het gebied van zang- en liedbegeleiding om zo hun vakinhoudelijke en vakdidactische competenties te verhogen. Ook werkt de school al enkele jaren nauw samen met de Academie voor Muziekeducatie van het conservatorium van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Er wordt veel samengewerkt: studenten van het conservatorium, geven regelmatig gastlessen op de pabo en studenten van beide opleidingen lopen geregeld samen in dezelfde klas stage, om van elkaar te leren. De basisscholen die betrokken zijn mogen in eigen tempo en naar eigen behoefte hun deelplannen opstellen en uitvoeren.

Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, zet zich al lange tijd in voor de verbetering voor het muziekonderwijs. Dat begon aan de vooravond van haar veertigste verjaardag met ‘Kinderen Maken Muziek’. Ze bezocht verschillende pabo’s (Den Bosch, Rotterdam, Leiden) om tijdens werksessies met betrokkenen te praten over verbeteringen.

Reageer

Royal Insider